SFFE standarder

Följande punkter föreslår SFFE att man tar med i bedömningen för hur individuell mätning ska implementeras i Svensk lagstiftning

1. Kravet om individuell mätning bör innefatta alla fastigheter, eller tredimensionella fastigheter, där man delar på en central värmekälla. Krav bör ställas på att mäta både värmeförbrukning och varmvattenförbrukning individuellt då detta tillsammans har visat sig ge bäst effekter.

2. Målet med att införa individuell mätning är att stimulera en till förståelse dels för hur man kan påverka sin förbrukning, men också för att förbrukaren ska förstå vad energin kostar i större utsräckning än när kostnaden är inkluderad i månadshyran/avgiften.
Den reduktion som därmed uppnås kommer att vara avgörande för att Sverige ska nå de gemensamt uppsatta klimatmålen.
Den rättvisa man upnår är också viktig: Ingen ska betala för mer än vad man förbrukar.

3. Fastigheterna ska utrustas med antingen värmemängdsmätare eller värmefördelningsmätare, i kombination med flödesmätare för varmvattenförbrukning. Man förutsätts använda sig av typgodkända mätare.

4. Basen i debiteringen ska vara den registrerade förbrukningen, men en del av kostnaden bör även fortsättningsvis fördelas enligt boarea eller motsvarande. Detta för att täcka ej påverkbara kostnader såsom gemensamma utrymmen, fasta kostnader och en grundvärme i fastigheten inkluderat en viss värmetransmission mellan lägenheterna.

5. Grunden till den kostnad som ska fördelas är den totala energikostnaden, men utöver denna så kan även andra kostnader som är kopplade till värmesystemet fördelas eller debiteras i samma process.