Värmemätning

Individuell mätning av värme

Uppvärmningen är utan tvekan det som är mest intressant att mäta, oavsett om man är ute efter att spara pengar eller minska sin miljöpåverkan. Av den totala energiförbrukningen går nämligen 70 – 80 procent till att värma upp bostäderna.

Värmefördelningsmätare

Värmefördelningsmätare används där man har  vertikala värmestigare. Mätarna monteras på radiatorerna, och mäter efter att man har programmerat dem med tillverkarspecifika egenskaper den avgivna värmeenergin. Mätarna används sedan för att upprätta en kostnadsfördelning av fastighetens totala värmekostnad. Samtliga mätare som medlemmarna i SFFE tillhandahåller är typgodkända enligt den europeiska normen EN 834. I debiteringsförfarandet kan man även kompensera de lägenheter som har en mer utsatt placering i fastigheten, eller de lägenheter som får gratisvärme än andra.

Värmemängdsmätare

Värmemängdsmätare används för mätning av förbrukad värmeenergi i både små och stora värmesystem. Mätarna kan därmed användas för mätning i allt från lägenheter till stora fastigheter. Kravet för at kunna montera en värmemängdsmätare är dock att man har tillgång till både tillopp- och returledning på samma ställe i fastigheten/lägenheten.
Det finns olika mätmetoder för flödesdelen på en värmemängdsmätare, men oavsett teknik så är mätarna stabila i noggrannhet över tid. Samtliga mätare som medlemmarna i SFFE tillhandahåller är typgodkända enligt den europeiska normen EN 1434.