För boende

Information till boende i hyresrätter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

I Sverige har vi historiskt sett haft väldigt billig energi. Även om priserna har ökat med över 50 procent de senaste tio åren så tror experter att de kommer att fortsätta med en fördubblingstakt på 20 år. Detta kommer att medföra att energiförbrukningen måste sänkas av kostnadsmässiga såväl som miljömässiga orsaker. 

Att värme- och varmvattenförbrukningen är inkluderad i boendekostnad ser de flesta som något positivt. Men faktum är att i fastigheter där detta debiteras efter individuell förbrukning är energikostnaderna väsentligt lägre. I en fastighet utan individuell energidebitering står inte sällan 10 procent av de boende för 25 procent av förbrukningen. Andelen vinnare på att införa individuell mätning är därför oftast i majoritet. Det som föranleder en sänkning av energiförbrukningen är inte alla tvingas till ett förändrat beteende, men att de få som förbrukar extremt mycket sänker sin förbrukning.

Med mätare som registrerar förbrukningen så väljer var och en hur mycket energi man vill förbruka. Den idag inbyggda kopplingen mellan antalet kvadratmeter boyta och en förutbestämt förbrukningskvot är förlegad.

Det enda sättet att exakt veta och betala för sin del av fastighetens totala kostnad är att mäta förbrukningen individuellt.

Moderna mätare och system för avläsning är både enkla att installera, kräver inte tillgång till lägenheten vid avläsning, och varnar själv när något är fel eller om den blir manipulerad. I befintliga fastigheter mäts värmen med fördel med hjälp av värmefördelningsmätare, och varmvattenförbrukningen med små flödesmätare som t.o.m. kan monteras synliga i badrum.

Samtliga mätare som levereras av medlemmar i SFFE uppfyller de idag gällande kraven på debiteringsmätare, och tillverkas enligt Europeiska normer för mätutrustning. Detta borgar för den höga mätnoggrannhet och kvalité som man som slutbrukare kan förvänta sig.