Arkiv for februari, 2014

20 feb

Pressmeddelande: 2014-02-20

Sedan regeringen den 6 februari skickade ut ett förslag till ny lagstiftning gällande energibesparande åtgärder i fastigheter har åtskilliga artiklar publicerats i olika medier där huvudbudskapet är att regeringen nu har övergett tanken på att göra individuell mätning och debitering av värme i lägenheter obligatoriskt. Samtliga artiklar baseras på förhastade slutsatser om lagförslagets innebörd. I själva verket återstår en helt avgörande fråga, nämligen definitionen av vad som är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. 

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande SFFE 20140220 (3)

19 feb

EU:s energieffektiviseringsdirektiv som trädde i kraft i december 2012 innebär ett krav på Sverige att genomföra lagreformer så att målet om 20 procents primärenergibesparing ska uppfyllas. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu en ny lagstiftning som kräver individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i lägenheter då det bedöms vara kostnadseffektivt. SFFE välkomnar förslagets innehåll och hoppas nu på en konstruktiv process då Boverket utreder vad som ska anses vara tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv som trädde i kraft i december 2012 innebär ett krav på Sverige att genomföra lagreformer så att målet om 20 procents primärenergibesparing ska uppfyllas. Direktivet anger ett antal obligatoriska åtgärder, däribland individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i lägenheter. Detta måste därmed bli en del av svensk nationell lagstiftning.

I en lagrådsremiss som presenterades av regeringen 6 februari 2014 föreslås en lag om energimätning i byggnader som bland annat kräver att ”Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att den energi som används för att påverka inomhusklimatet (värme eller kyla) i varje lägenhet kan mätas, om detta är kostnadseffektivt. Detsamma gäller i samband med en ombyggnad, om detta är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt.”

Gällande befintliga byggnader ska lagtexten enligt lagrådsremissen lyda: Den som äger en byggnad ska även i andra fall än som följer av 5 § se till att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat kan mätas, om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera system för individuell mätning och debitering.

SFFE välkomnar lagförslagets formulering och hoppas nu på en konstruktiv process efter riksdagsbeslutet då Boverket, som är den myndighet som ansvarar för frågan, får i uppdrag att utreda vad som ska anses vara tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. SFFE vill särskilt framhålla betydelsen av att de kostnadsberäkningar som görs baseras på de mest moderna tekniska lösningarna som finns på marknaden samt att effektjämförelser bygger på relevanta erfarenheter av IMD för svenska förhållanden.