19 feb

Høringsuttalelse – Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering

NSMA viser til tidligere høringsuttalelse i samme sak datert 26.3.2012, og ønsker med dette å komme med noen ytterligere kommentarer til regjeringens behandling av energieffektiviseringsdirektivet.

Vi vil innledningsvis understreke at Norwegian Sub Metering Association (NSMA) er positive til direktivet og vi har store forhåpninger om at store deler av det implementeres i norsk lovgivning.

Vi vil også i denne høringsuttalelsen begrense oss til å kommentere de delene av direktivet som direkte involverer individuell måling og fordeling av vannbåren varme og varmtvann i flerfamiliehus. Vi tillater oss innledningsvis å vise til et av forslagene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen for energieffektivisering av bygg, som avga sin rapport til Kommunal- og regionaldepartementet i august 2010: «Krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter i boligblokker, slik at hver enkelt betaler for den energi man bruker, er et viktig incentiv for å redusere energibruken» (side 32 i sluttrapporten).

I Danmark har individuell avregning og fordeling av varme vært påbudt siden 1999.

0 w

Kommentere